Styrmodeller i hälso- och sjukvården - förslag till modell för etisk analys
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Hälso & sjukvard
  • Offentlig rätt

Styrmodeller i hälso- och sjukvården - förslag till modell för etisk analys

15300

153 kr (exkl. moms)

Styrmodeller i hälso- och sjukvården - förslag till modell för etisk analys

Styrmodeller i hälso- och sjukvården - förslag till modell för etisk analys

Om publikationen

Hälso- och sjukvårdens styrning har varit föremål för en intensiv debatt de senaste åren. Å ena sidan har det ställts krav på förändrade arbetssätt och styrmodeller för att effektivisera vården, å andra sidan har olika modeller kritiserats för att de inte får avsedda effekter och kan komma i konflikt med målen för hälso- och sjukvården. Rapporten presenterar en modell för etisk analys av styrmodeller i vården. Tanken är att modellen ska kunna användas vid beslutsfattande på:
  • nationell,
  • regional och
  • sjukhus- eller vårdenhetsnivå.

Smer anser att:
  • etisk analys (som beskrivs i rapporten) är ett verktyg som bör användas på olika nivåer inför introduktion av styr-och organisationsmodeller (och i analysen av befintliga sådana) i hälso- och sjukvården
  • etisk kompetens bland beslutfattare på olika ledningsnivåer måste tillföras och utvecklas
  • nya modeller bör utvecklas och förbättras i samverkan mellan profession och beslutsfattare, där värdefrågorna och den etiska analysen bör vara en utgångspunkt

Köp ditt eget exemplar och ta del av de detaljerade förslagen!
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) ligger under Socialdepartementet.