Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti. Prop. 2017/18:83
Socialdepartementet

Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti. Prop. 2017/18:83

7600

76 kr

Vård och omsorg kan inte organiseras som i dag. För att åstadkomma ökad kvalitet, bättre tillgänglighet och effektivare resursutnyttjande krävs förändring av strukturen och sättet att organisera. Vården måste bli bättre på att sätta patientens behov i centrum.Primärvården ska bli den tydliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. En förflyttning bör ske från dagens sjukhustunga hälso- och sjukvård till en förstärkt första linjens hälso- och sjukvård. Grunden är en god och nära vård som tydligt utgår från patientens behov.Regeringen föreslår en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen om att landstingen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen och att vårdgarantin ska stärkas. Den enskilde ska inom viss tid garanteras medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Produktdetaljer: