Strandskyddet i praktiken. SOU 2015:108. Slutrapport från Strandskyddsdelegationen nationell arena för samverkan
Näringsdepartementet

Strandskyddet i praktiken. SOU 2015:108. Slutrapport från Strandskyddsdelegationen nationell arena för samverkan

28000

280 kr

Delegationen har haft i uppdrag att fungera som en arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna.Genom att fungera som en arena för erfarenhetsutbyte och dialog har utredningen bidragit till kompetensutveckling när det gäller strandskyddet. För fortsatt kompetensutveckling föreslår Strandskyddsdelegationen att utredningens samlade informationsmaterial, utbildningar, verktyg och webbportal ska utvecklas och förvaltas av en lämplig länsstyrelse.Delegationen förslår också en satsning där relevanta sektormyndigheter, länsstyrelser, kommuner och regionala utvecklingsorgan samlas för att identifiera behov och samordna stödinsatser för tillämpningen av strandskyddsreglerna.
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: