Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen. Ds 2018:34
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen. Ds 2018:34

9500

95 kr (exkl. moms)

Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen. Ds 2018:34

Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen. Ds 2018:34

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 107
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824858-4
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Den 17 augusti 2017 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (SEFI-direktivet) i kraft. Direktivet ska vara genomfört senast den 6 juli 2019.

Sverige uppfyller genom befintlig reglering i allt väsentligt de åtaganden som följer av direktivet. För att fullt ut genomföra direktivet föreslås i promemorian att det införs en särskild straffskala för grova fall av subventionsmissbruk med brottsbeteckningen grovt subventionsmissbruk. Straffet för grovt subventionsmissbruk föreslås vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år. I Ds:n föreslås vidare att Ekonomistyrningsverket ska fullgöra den upplysningsskyldighet som följer av artikel 15.3 i direktivet. Upplysningsskyldigheten förs enligt förslaget in imyndighetens instruktion. Slutligen föreslås att Sverige i fråga om svensk domstols behörighet att döma över brott enligt direktivet ska lämna vissa underrättelser till kommissionen.
Se under Relaterade produkter, längre ned. Länk till propositionen som kommit i kölvattnet på Ds:n.