Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor. SOU 2015:63
Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor. SOU 2015:63

24000

240 kr (exkl. moms)

Analyserar behovet av lagändringar för att Sverige ska leva upp till de krav på straffrättslig reglering för att förhindra och bekämpa terrorism som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014), förkortad resolutionen.iI uppdraget har även ingått att ta ställning till om Sveriges straffrättsliga reglering för att förhindra och bekämpa finansiering av terrorism uppfyller de krav som Financial Action Task Force, förkortat FATF, uppställer.Det har också ingått i uppdraget att lämna förslag till nödvändiga lagändringar.
Särskild utredare: Lars WerkströmTeckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!