Stora brottmål - nya processrättsliga verktyg. SOU 2019:38
  • Straffrätt & Rättsväsen

Stora brottmål - nya processrättsliga verktyg. SOU 2019:38

Slutbetänkande från Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10)

56300

563 kr (exkl. moms)

Stora brottmål - nya processrättsliga verktyg. SOU 2019:38

Stora brottmål - nya processrättsliga verktyg. SOU 2019:38

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

Om publikationen

Under senare år har antalet stora förundersökningar och brottmål ökat. Detta innebär påfrestningar för rättsväsendet och enskilda och har lett till ett ökat behov av att reformera brottmåls­processen.
Utredningen om processrätt och brottmål föreslår därför i sitt slutbetänkande nya processuella verktyg anpassade efter dagens läge. Förslagen syftar till att skapa bättre förutsättningar för att utreda och lagföra även den mest komplicerade och omfattande brottsligheten med rimliga resursinsatser och inom rimlig tid. Ett sätt att göra det är att uppmuntra en ökad medverkan från misstänkta under förundersökningen, vilket kan leda till kortare utredningstider. En misstänkt som medverkar genom att lämna uppgifter om sin egen brottslighet ska enligt utredningens förslag kunna få fördelar i den fortsatta brottmålsprocessen.

Det föreslås dels en ny möjlighet för åklagare att besluta om att begränsa en förundersökning om den misstänkte har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av egen brottslighet. Det innebär att åklagaren kan fokusera på vissa brottsmisstankar och begränsa utredningens omfattning. Bestämmelsen avser alla typer av brott. En förutsättning för ett sådant beslut är att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts genom beslutet.Det föreslås även en ny möjlighet för åklagare att fatta ett så kallat utfästelsebeslut om ett högsta straff som den misstänkte kan dömas till om den misstänkte har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av den egna brottsligheten. Beslutet utgör ett tak som domstolen inte får gå utöver när den bestämmer påföljden. Bestämmelsen avser alla typer av brott.

Särskild utredare: Fredrik Wersäll
Se längre ned för hänvisningar till delbetänkanden och det direktiv som utredningen arbetar utifrån.