Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall. Prop. 2017/18:64
Socialdepartementet

Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall. Prop. 2017/18:64

10800

108 kr

Förslag om en ny lag om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd, och som därmed drabbats av det numera upphävda kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga för att få ändrad könstillhörighet fastställd.Enligt förslaget ska staten betala ersättning till personer som har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet under perioden den 1 juli 1972–30 juni 2013, om denna ansökan har bifallits. Ersättningen lämnas med ett schablonbelopp om 225 000 kronor. Ansökan om ersättning ska ges in till och prövas av Kammarkollegiet. Myndighetens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Produktdetaljer: