Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen. Prop. 2015/16:168
Finansdepartementet

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen. Prop. 2015/16:168

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att Konsumentombudsmannens (KO) befogenheter och tillgängliga sanktioner vid tillsynen enligt marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden stärks. Förslaget innebär att de förbud och ålägganden som KO får besluta om enligt dessa lagar inte längre ska vara beroende av näringsidkarens godkännande och att KO ska ges möjlighet att bestämma att sådana beslut ska gälla omedelbart.Syftet med förslaget är att KO ska ha tillgång till effektiva och avskräckande sanktioner, vilket är en förutsättning för ett fortsatt starkt konsumentskydd.I syfte att göra sanktionen marknadsstörningsavgift mera förutsebar och enklare för domstolarna att tillämpa föreslås vidare att det uttryckligen av lagtexten ska framgå vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid prövningen av om överträdelsen är av sådant allvar att avgiften ska dömas ut. För att möjliggöra fastställande av marknadsstörningsavgift inom ramen för ett större intervall föreslås att de nuvarande beloppsgränserna (5 000–5 miljoner kronor) höjs. Marknadsstörningsavgiften ska framöver fastställas till lägst 10 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.