Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer. Prop. 2015/16:13
Justitiedepartementet

Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer. Prop. 2015/16:13

23000

230 kr

En väl fungerande kollektivtrafik behövs för att klara både arbetspendling och resor på fritiden och för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Regeringens målsättning är att kraftigt öka andelen kollektivtrafikresenärer. För att nå den målsättningen behöver kollektivtrafikens attraktionskraft stärkas.Regeringen föreslår därför en lag om resenärers rättigheter i den lokala och regionala kollektivtrafiken, som
  • ger resenärerna rätt till reseinformation, bl.a. om de trafiktjänster som en transportör erbjuder och om störningar i trafiken,
  • innehåller bestämmelser om resenärers rätt till ersättning vid förseningar som är längre än 20 minuter,
  • ger en resenär som har köpt en biljett som gäller för en viss tidsperiod rätten att få pengarna tillbaka, om transportörens trafikutbud ändras efter köpet och ändringen är av väsentlig betydelse för resenären.
Produktdetaljer: