Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. SOU 2017:31
Justitiedepartementet

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. SOU 2017:31

Betänkande från Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

55000

550 kr (exkl. moms)

Utredningens syfte har varit att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Här nedan är en kort sammanfattning av utredningens förslag.
 • att alla bostadsrättsföreningar ska skriva av sina byggnaderenligt komponentmetoden i K3
 • Nyckeltal och en kassaflödesanalys bör presenteras i årsredovisningen
 • Boverket ges bemyndigande att meddela närmare föreskrifter omverkställigheten av bestämmelserna om ekonomisk plan och kostnadskalkylsamt bestämmelserna om intygsgivning och intygsgivarna
 • Intygsgivarna ska vara godkända av Boverket
 • Krav på ansvarsförsäkring för intygsgivare
 • En teknisk underhållsplan ska ingå som en del av den ekonomiska planensom ska visa fastighetens underhålls- och investeringsbehov de kommande 50 åren.
 • Reglerna om förhandsavtal,omfattar bl.a. krav på kostnadskalkyl och en särskilduppsägningsrätt för förhandstecknaren
 • Bostadsrättsföreningen bör därför åläggas en informationsskyldighet gentemotförhandstecknarna vid väsentliga förändringar av förhandsavtalet eller vad som annars överenskommits.
 • Det införs en uttrycklig rätt för förhandstecknaren att frånträdaavtalet vid väsentliga avvikelser från vad som har avtalats.
 • Reglerna kring redovisning av slutlig kostnad skärps
 • Skärpta krav på upplåtelseavtalet för att förtydliga vad gäller mark men även gällande takterrasser och balkonger, och vad som ingår i lägenheten
 • Att förtydliga i författning vilken typ av ändring som bostadsrättshavarens kan göra i lägenheten utan styrelsens tillstånd
Utredningen föreslår att förslagen träder i kraft den 1 januari 2019.
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 450
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:031
 • ISBN/Best.nr: 978-913824594-1
 • Ämnen: Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Straffrätt & Rättsväsen