Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. SOU 2017:31
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Straffrätt

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. SOU 2017:31

Betänkande från Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

55000

550 kr (exkl. moms)

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. SOU 2017:31

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. SOU 2017:31

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 450
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824594-1
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningens syfte har varit att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Här nedan är en kort sammanfattning av utredningens förslag.
 • att alla bostadsrättsföreningar ska skriva av sina byggnaderenligt komponentmetoden i K3
 • Nyckeltal och en kassaflödesanalys bör presenteras i årsredovisningen
 • Boverket ges bemyndigande att meddela närmare föreskrifter omverkställigheten av bestämmelserna om ekonomisk plan och kostnadskalkylsamt bestämmelserna om intygsgivning och intygsgivarna
 • Intygsgivarna ska vara godkända av Boverket
 • Krav på ansvarsförsäkring för intygsgivare
 • En teknisk underhållsplan ska ingå som en del av den ekonomiska planensom ska visa fastighetens underhålls- och investeringsbehov de kommande 50 åren.
 • Reglerna om förhandsavtal,omfattar bl.a. krav på kostnadskalkyl och en särskilduppsägningsrätt för förhandstecknaren
 • Bostadsrättsföreningen bör därför åläggas en informationsskyldighet gentemotförhandstecknarna vid väsentliga förändringar av förhandsavtalet eller vad som annars överenskommits.
 • Det införs en uttrycklig rätt för förhandstecknaren att frånträdaavtalet vid väsentliga avvikelser från vad som har avtalats.
 • Reglerna kring redovisning av slutlig kostnad skärps
 • Skärpta krav på upplåtelseavtalet för att förtydliga vad gäller mark men även gällande takterrasser och balkonger, och vad som ingår i lägenheten
 • Att förtydliga i författning vilken typ av ändring som bostadsrättshavarens kan göra i lägenheten utan styrelsens tillstånd
Utredningen föreslår att förslagen träder i kraft den 1 januari 2019.
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!