Stärkt komnsumentskydd på bolånemarknaden. SOU 2015:40
Justitiedepartementet

Stärkt komnsumentskydd på bolånemarknaden. SOU 2015:40

44700

447 kr (exkl. moms)

Huvuduppdraget har här varit att föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet (bolånedirektivet) ska genomföras i svensk rätt. Utredningen har därtill haft att överväga vissa andra närliggande frågor. Det har gällt bland annat åtgärder för att öka konsumenternas insyn i hur bolåneräntan bestäms och för att främja en sund amorteringskultur.Bolånedirektivets syfte är att skapa bättre förutsättningar på den inre marknaden för bolån och samtidigt skapa ett högt konsumentskydd.
Utredningen föreslår en ny näringsrättslig lag om kreditgivare och kreditförmedlare av bolån. Lagen ska innehålla grundläggande krav på tillstånd för denna verksamhet, som ska gälla även för den som vill bedriva yrkesmässig verksamhet med rådgivning om bolån. Lagen föreslås också innehålla krav på kreditgivares och kreditförmedlares verksamhet när det gäller bland annat ersättningssystemen i företagen, kunskap och kompetens hos personal och ledning samt standarder för värdering av en bostad som ska ställas som säkerhet för ett lån. Företagen som ska omfattas av lagen kommer att stå under tillsyn av Finansinspektionen, som kommer att kunna ingripa med sanktioner vid misskötsamhet.
Utredningen föreslår vidare att ett antal nya bestämmelser om bolån införs i konsumentkreditlagen (2010:1846) samt nya bestämmelser om kreditprövning vid bolånegivning.
Bestämmelser som genomför bolånedirektivets krav måste enligt direktivet vara tillämpliga senast den 21 mars 2016. Utredningen föreslår därför i huvudsak detta ikraftträdande för de föreslagna författningarna.
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 457
  • Utgiven: 2015
  • Serie: SOU 2015:040
  • ISBN/Best.nr: 978-913824278-0
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering