Socialförsäkringsbalken
Norstedts Juridik

Socialförsäkringsbalken

280400

2,804 kr (exkl. moms)

Socialförsäkringsbalken (SFB) har ersatt ca 30 tidigare gällande socialförsäkringslagar. Balken är indelad i åtta avdelningar, A–H. Detta är en paragrafvis kommentar till balken och ges ut i två delar, A–C och D–H.I denna andra utgåva har kommentaren i alla delar uppdaterats med hänsyn de lagändringar och den praxisutveckling som har skett under 2013 och 2014. Vidare har endast författningsändringar och annat som varit tillgängligt senast i december 2014 kunnat kommenteras fullständigt. Författningstexter och andra dokument är dock uppdaterade med gällande lydelse per den 1 januari 2015. Som en nyhet redovisas kammarrättsdomar i vissa frågor där annan vägledande praxis saknas, bl.a. när det gäller ny lagstiftning, allt enligt bedömning av respektive författare till kommentaren. En annan nyhet är utökandet av kommentarer till bestämmelserna om behandling av personuppgifter i balkens avdelning H.När det gäller arbetsskadeförsäkringen i avdelning C har lagstiftningen djupa rötter och den har varit kompletterad med riklig rättspraxis under åtskilliga decennier. Kommentaren innehåller numera en i princip total redovisning av de högsta instansernas refererade avgöranden på arbetsskadeområdet från och med 1955 då den första samlade lagstiftningen trädde i kraft. Slutligen är kommentaren numera kompletterad med två rättsfallsregister, ett för varje bokdel.