Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor. Prop. 2014/15:131
Finansdepartementet

Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor. Prop. 2014/15:131

28100

281 kr (exkl. moms)

Propositionen föreslår bland annat förändringar av reglerna om skattetillägg och skattebrott i syfte att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet. Förändringarna gäller systemet med skattetillägg och skattebrott samt frågor om normalt tillgängligt kontrollmaterial. En spärregelering ska införas med innebörd att åklagaraen inte får inleda en process om skattebrott om Skatteverket dessförinnnan har fattat beslut om skattetillägg i fråga om samma felaktighet eller passivitet avseende samma person. Omvänt får inte Skatteverket fatta beslut om skattetillägg om åklgaren har inlett en skattebrottsprocess om samma felaktighet eller passivitet avseende samma person. Bestämmelserna föreslås föras in i skattebrottslagen (1971:69) och skatteförfrandelagen (2011:1244).
Tryckt upplaga: