.
Skattesekretess
  • Skatterätt

Skattesekretess

Fredrik Rådman

En grundläggande redogörelse

0
Skattesekretess
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Skattesekretessen berör alla som förekommer i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds förhållanden inom socialtjänsten samt inom hälso- och sjukvården är för de flesta känt. Dessa ämnen har också behandlats i den juridiska doktrinen. Ämnet skattesekretess är däremot inte i lika stor omfattning belyst eller känt för allmänheten, ombud, biträden och andra som arbetar med beskattning. Samma sak gäller personuppgiftsbehandlingen inom Skatteverkets beskattningsverksamhet.

I det här verket behandlas inledningsvis reglerna om rätten att ta del av allmänna handlingar och sekretessreglernas syfte, beståndsdelar och uppbyggnad. Vem som ska iaktta sekretessen och vem den gäller emot behandlas också översiktligt. Därefter behandlas de regler om sekretess som gäller i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Relevanta sekretessbrytande regler och beskattningens registerförfattning och dess förhållande till de sekretessbrytande reglerna behandlas också. Utöver några relevanta föreskrifter om uppgiftsskyldighet behandlas bl.a. sekretess i förhållande till legala ställföreträdare, sekretessen och vittnesplikten, sekretess och dödsbon samt sekretessens förhållande till meddelarfriheten. Slutligen behandlas bl.a. frågor om utlämnande av allmänna handlingar och sekretessprövningen.

Verket riktar sig till ombud, biträden, studenter på landets jurist- och ekonomutbildningar, allmänheten och medarbetare inom Skatteverket.