Skatteförfarandet
Norstedts Juridik

Skatteförfarandet

En kommentar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Skatteförfarandet innehåller utförliga kommentarer efter varje paragraf till den lagstiftning som reglerar förfarandereglerna i skatteprocessen.Följande lagar ingår: Taxeringslagen, förhandsbeskedslagen, lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, torgkontrollagen, tvångsåtgärdslagen, betalningssäkringslagen, ersättningslagen, medverkanslagen och skattebrottslagen. Författarna redovisar bedömningar i rättspraxis och ger uttryck för egna synpunkter på olösta problem. Det finns även rikligt med hänvisningar till förarbeten, doktrin, JO-uttalanden och Skatteverkets föreskrifter och rekommendationer.

Digital utgåva: