.
Skatteanpassade transaktioner och skattebrott
  • Skatterätt
  • Ekonomi
  • EKO-brott
  • Skattetillägg och förfarande

Skatteanpassade transaktioner och skattebrott

Teresa Simon-Almendal
0
Skatteanpassade transaktioner och skattebrott
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Av olika skäl kan det material som de skattskyldiga lämnar till ledning för taxering vara ofullständigt och felaktigt. Många gånger är oriktigheterna lätta att identifiera men andra gånger är det oklart om oriktig uppgift har lämnats. I dessa s.k. grå fall råder i rättstillämpningen ofta osäkerhet om händelseförloppet och om de vidtagna rättshandlingarnas innebörd. Det är alltså inte självklart att vissa transaktioner skall klassificeras som skatterättsligt tillåtna medan andra som stridande mot det skatterättsliga regelverket.I avhandlingen undersöks och analyseras de olika rättsliga och praktiska frågeställningar som transaktioner på gränsen till det tillåtna ger upphov till i rättstillämpningen. Studien omfattar huvudsakligen tre moment:* frågan om huruvida oriktig uppgift föreligger eller ej,* frågan om den rättsliga kvalificeringen av de skattskyldigas handlande och* frågan om det allmännas möjlighet att reagera på och ingripa mot avsiktligt eller oavsiktligt oriktigt uppgiftslämnande.Det är framför allt mer komplicerade skatteanpassade transaktioner och skattebrott som behandlas. I det senare fallet ligger tonvikten på sådana skattebrott som begås inom ramen för juridiska personers verksamhet och på straffansvarets räckvidd i dessa sammanhang. I avhandlingen identifieras också för de båda ämnesområdena skatterätt och straffrätt gemensamma anknytningspunkter när dessa discipliner möts i rättstillämpningen vid bedömningen av huruvida oriktig uppgift föreligger.