Skatt på väg
Finansdepartementet

Skatt på väg

36000

360 kr (exkl. moms)

Ny skattelagstiftning med miljöprofil på väg!

Föreslår en modern och förenklad reglering av vägtrafikbeskattningen, bl.a. i form av en ny vägtrafikskattelag. Dessutom föreslås:– En likformig drivmedelsbeskattning baserad på Skatteväxlingskommitténs principskiss– En fordonsskatt baserad på koldioxidutsläpp i st. för vikt för lätta motorfordon (personbilar samt lätta lastbilar och bussar)– Etappvis sänkta skatter för tunga motorfordon som håller miljöklass 2000 eller senareTar också upp beskattningen av dieselolja för arbetsmaskiner och frågan om hur ett svenskt kilometerskattesystem för tunga lastfordon ska utformas.

Utredare: Valter Nilsson