Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel. SOU 2017:102
Finansdepartementet

Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel. SOU 2017:102

Betänkande från Utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten

22000

220 kr (exkl. moms)

Utredningen föreslår två nya skattelagar:
 • lag om skatt på kadmium i vissa produkter
 • lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel.

Utredningen föreslår också att nuvarande lag om skatt på bekämpningsmedel tas bort. De två nya skattelagarna föreslås träda i kraft 1 juli 2019, samtidigt som nuvarande bekämpningsmedelsskattelag föreslås upphöra att gälla.Utredningen har bedömt att en skatt på kadmium kan vara lämplig som ett kompletterande styrmedel i syfte att minska tillförseln av kadmium till åkermark, och därmed till människokroppen via födan. De källor som bör beskattas är:
 • avloppsslam som används inom jordbruket, till den del kadmiumhalten överstiger den genomsnittliga kadmiumhalt som finns i klosettvatten,
 • foder och komponenter i foder som har ett mineraliskt ursprung,
 • kalk som används inom jordbruket och inom övrig livsmedelsproduktion med undantag för sockerbrukskalk, och
 • mineralgödsel som innehåller fosfor.

Särskild utredare: Åsa Johansson
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 356
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:102
 • ISBN/Best.nr: 978-913824724-2
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Energi & Miljö, Hälso & sjukvard, Lantbruk & Livsmedel