.
Skatt på finansiella instrument
  • Skatterätt
  • Företagsbeskattning

Skatt på finansiella instrument

Ulf Tivéus, Sara Jacobsson
0
Skatt på finansiella instrument
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Skatt på finansiella instrument är en handledning för såväl privatpersoner som företag för beskattning och redovisning av de flesta finansiella instrument som finns på marknaden. Med hjälp av exempel beskrivs pedagogiskt och utförligt:

• Skattereglerna i inkomstslaget kapital för olika typer av finansiella instrument, såsom aktier och andelar i värdepappers- och specialfonder, kapitalandelsbevis, optioner, kryptovalutor m.m. liksom de särskilda skatteregler som gäller för finansiella instrument som innehas på investeringssparkonton (ISK) och i kapitalförsäkringar.

• Incitamentsprogram av olika slag, såsom aktie- och teckningsoptionsprogram, syntetiska optioner och personaloptioner inklusive de nya reglerna för skattegynnade sådana. Även skatte- och avgiftskonsekvenser för arbetsgivare som tillhandahåller sådana förmåner.

• Skatte- och redovisningsregler för finansiella instrument i bolagssektorn, vad som omfattas av begreppet näringsbetingade andelar och när köp och försäljningar klassas som handel med värdepapper.

• Reglerna i bolagssektorn om begränsningar i avdragsrätten för vissa ränteutgifter. Även den nya bankskatten redovisas översiktligt.

Skatt på finansiella instrument vänder sig främst till jurister, revisorer, kapitalförvaltare, rådgivare och beslutsfattare på företag som hanterar skatte- och redovisningsfrågor avseende finansiella instrument. Verket är även oumbärligt för ”vanliga” placerare och andra som investerar i värdepapper av olika slag.