Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Prop. 2016/17:92
Justitiedepartementet

Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Prop. 2016/17:92

7600

76 kr (exkl. moms)

Straffen skärps för handgranater och andra explosiva varor.Förekomsten av explosiva varor i kriminella kretsar har ökat. Vissa explosiva varor är påtagligt vapenlika och lika farliga som skjutvapen. Mot bakgrund av det och att straffen för vapenbrott har höjts, föreslås att straffen skärps för allvarliga brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.Bland annat ska minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Det ska också införas en särskild straffskala för brott som är att anse som synnerligen grovt. Straffet ska vara fängelse i lägst tre och högst sex år. Vidare ska vissa ändringar göras när det gäller de omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott ska anses som grovt.