Skärpt ansvar för fartygsvrak. Prop. 2016/17:178
Justitiedepartementet

Skärpt ansvar för fartygsvrak. Prop. 2016/17:178

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslagen innebär att fartygets ägare ska vara skyldig att avlägsna fartygsvrak som utgör en fara för sjöfarten eller för miljön, eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med faran. Ägaren ska också svara för de kostnader som åtgärderna medför, förutom i vissa undantagsfall. När det är fråga om större fartyg ska ägaren dessutom vara skyldig att ha en ansvarsförsäkring, eller ställa en annan betryggande säkerhet, för att täcka sitt ansvar.