.
Skada i följd av trafik?
 • Ersättningsrätt
 • Offentlig rätt
 • Försäkringsrätt
 • Transport och kommunikation

Skada i följd av trafik?

Marcus Radetzki
52200

522 kr (exkl. moms)

Skada i följd av trafik?

Skada i följd av trafik?

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 209
 • Utgiven: 2018
 • ISBN: 9789139021049
 • Ämnen: Ersättningsrätt, Offentlig rätt
 • Taggar: Försäkringsrätt, Transport och kommunikation
 • Författare: Marcus Radetzki

Om boken

Trafikförsäkringens ersättningsansvar är till stora delar rent strikt. Till detta kommer att trafikskadeersättning beräknas på skadeståndsrättslig grund, vilket innebär att ersättningen ska motsvara inträffad skada i dess helhet. Den skadelidande som äger rätt till trafikskadeersättning kan mot bakgrund av dessa förhållanden sägas tillhöra en privilegierad grupp – de skadelidandes överklass. Men endast den vars skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon äger tillträde till denna grupp. I denna bok analyseras och diskuteras innebörden och utformningen av rekvisitet i följd av trafik, vilket har utomordentligt stor betydelse, inte bara för de skadelidande, utan även för de försäkringsbolag som meddelar trafikförsäkring.Framställningen vilar på rättsvetenskaplig grund. Samtidigt är boken så pass praktiskt orienterad att den mycket väl kan utgöra ett användbart arbetsredskap för alla de skadereglerare och andra befattningshavare som återkommande har att ta ställning till huruvida en inträffad skada uppkommit i följd av trafik med ett motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen, TSL, eller inte.I syfte att ytterligare förstärka den praktiska användbarheten har boken försetts med ett antal bilagor som innehåller fulltextversioner av dels TSL, dels de mest centrala rättsfallen inom det aktuella området.