.
Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område
  • Socialrätt

Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område

Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya
0
Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Regler om sekretess och tystnadsplikt gäller inom både offentlig och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. Det här verket redogör först kortfattat för offentlighetsprincipen och grundläggande bestämmelser om sekretess inom socialtjänsten. Därefter behandlas relativt ingående sekretessbrytande bestämmelser som reglerar
förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till andra myndigheter. Även utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare, god man, förvaltare och andra enskilda tas upp

I denna andra upplaga behandlas nya sekretessbrytande bestämmelser som gäller till förmån för brottsutredande myndigheter. Skyldigheten för myndigheter att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig behandlas särskilt eftersom skyldigheten nu även gäller för socialtjänsten. Kapitlet om sekretessen i förhållande till legala ställföreträdare har omarbetats
och uppdaterats med hänsyn tagen till ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen.

Verket kan med fördel användas såväl av praktiskt verksamma tjänstemän som av studenter på exempelvis socionomutbildningen.