.
Sekretess inom rättsväsendet
  • Straffrätt

Sekretess inom rättsväsendet

Anna-Lena Dahlqvist, Liselotte Westerlind

Med fokus på brottsbekämpande verksamhet

98900

989 kr (exkl. moms)

Sekretess inom rättsväsendet

Sekretess inom rättsväsendet

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Regler om sekretess i det allmännas verksamhet – främst som de uttrycks i offentlighets- och sekretesslagen – behandlar såväl tystnadsplikt som förbud att lämna ut handlingarna eller lämna ut uppgifter på annat sätt. Reglerna anses svåröverskådliga och i många fall svårtillämpade i det enskilda fallet. Behovet av en korrekt rättstillämpning framstår som särskilt stort eftersom sekretess innebär en inskränkning i medborgarnas grundlagsfästa rätt till insyn i offentlig verksamhet. Det är också viktigt för allmänhetens förtroende att uppgiftsutbytet mellan myndigheter sker på ett effektivt och korrekt sätt.

Sekretess inom rättsväsendet har ett särskilt fokus på brottsbekämpning. De brottsbekämpande myndigheterna har ett stort antal bestämmelser såväl i offentlighets- och sekretesslagen som i annan lagstiftning att förhålla sig till. I boken har de bestämmelser som kan aktualiseras i det brottsbekämpande arbetet samlats. Eftersom de rättsliga organens beslutsfattande i betydande utsträckning vilar på uppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna får från andra samhällssektorer och myndigheter behandlas också andra myndigheters sekretess. I boken ges ett stort antal exempel från aktuell rättspraxis och som bilagor finns exempel på olika typer av beslut. På ett överskådligt sätt ges också vägledning för olika praktiska situationer när sekretesslagstiftningen aktualiseras.

Boken riktar sig främst till jurister, utredare och andra som i sin yrkesutövning konfronteras med frågor om sekretess i rättsliga sammanhang. Den riktar sig också till de myndigheter och aktörer som de brottsbekämpande myndigheterna i betydande utsträckning samverkar eller på annat sätt har kontakt med som till exempel personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, bankväsendet, advokatväsendet, Kronofogdemyndigheten och journalister. Boken vänder sig därför också till en vid läsekrets utanför rättsväsendet.