.
Se barnet! SOU 2017:6

Se barnet! SOU 2017:6

Betänkande från 2014 års vårdnadsutredning

55000

550 kr (exkl. moms)

Se barnet! SOU 2017:6

Se barnet! SOU 2017:6

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 614
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824557-6
  • Ämnen: Socialrätt, Straffrätt

Om publikationen

Utredningen kommer fram till att 2006 års vårdnadsreform i många avseenden har fallit väl ut. Barnrättsperspektivet har stärkts. Det finns samtidigt förbättringsområden. Det behövs en satsning på arbetet med att förebygga föräldrars konflikter. Fokus i processen behöver flyttas från föräldrarnas konflikt till barnet och barnets rättigheter och behov.För att komma till rätta med de problem som finns föreslår utredningen bland annat följande nyheter och förändringar:
  • Föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn ska först vända sig till socialnämnden för ett obligatoriskt informationssamtal. Vid samtalet ska föräldrarna kunna få information om vad en domstolsprocess innebär, alternativa sätt att lösa konflikten och erbjudas stöd och hjälp i annan form.
  • Barnets bästa och barnets rätt till relevant information och rätt att fritt uttrycka sina åsikter och få dem beaktade tydliggörs i föräldrabalken. Ett förslag lämnas också om att socialnämnden ska få höra barn utan föräldrarnas samtycke.
  • Vid bedömningen av vårdnadsfrågan ska särskilt avseende fästas vid föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet, i stället för som nu vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.
  • Domstolen ska kunna besluta om gemensam vårdnad även om båda föräldrarna motsätter sig det.

Särskild utredare: Monica Felding
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!