Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Prop. 2015/16:142
Utbildningsdepartementet

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Prop. 2015/16:142

7600

76 kr

En tidsbegränsad satsning på en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med examen på forskarnivå är planerad. Satsningen planeras pågå under fem år. Syftet är att få fler ämneslärare och lektorer i skolan.Lagändringar föreslås i socialförsäkringsbalken, inkomstskattelagen, studiestödslagen, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om etableringsinsatser för vissa nyanllända invandrare.Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2016.
Produktdetaljer: