Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Prop. 2016/17:106
Socialdepartementet

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Prop. 2016/17:106

14400

144 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslår regeringen att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.Den nya lagen ska främja en god vård och en socialtjänst med god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.Lagen innehåller bland annat bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun. Huvudmännen ska fastställa gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.Lagen innehåller också bestämmelser om vad som ska gälla beträffande kommuners betalningsansvar i vissa fall för patienter som vårdas inom den slutna vården efter det att de bedöms vara utskrivningsklara, när överenskommelse mellan landstingoch kommun inte har kommit till stånd.
Produktdetaljer: