Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk. Prop. 2016/17:85
Socialdepartementet

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk. Prop. 2016/17:85

10800

108 kr (exkl. moms)

Förslag att socialtjänstlagen (2001:453) och den nya hälso- och sjukvårdslagen avseende spelmissbruk ändras.
  • Utvidga hälso- och sjukvårdens ansvar för att ta hänsyn till barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med är missbrukare, så att det även gäller vid spelmissbruk.
  • Socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar.
  • Socialnämnden får också ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.
  • Kravet på överenskommelse om ett samarbete mellan kommun och landsting om personer som missbrukar substanser ska även omfatta personer som missbrukar spel om pengar.