.
Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. SOU 2016:46.

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. SOU 2016:46.

Slutbetänkande från Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar

55300

553 kr (exkl. moms)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. SOU 2016:46.

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. SOU 2016:46.

  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 870
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-913824467-8
  • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Skola och utbildning

Om publikationen

Utredningen konstaterar att dessa elever har en svår skolsituation och når målen i lägre utsträckning än genomsnittet. Man föreslår en helhetslösning av hur stödet till elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning får organiseras och hur insatserna till dessa grupper ska samordnas mellan staten, kommunerna och landstingen.

Bland förslagen: en reglering i skollagen som ger skolhuvudmän rätt att utforma särskilt anpassade kommunikativa miljöer, SAK-miljöer. SAK-miljöer ska kunna inrättas på både grundskole- och gymnasienivå. Eftersom gymnasieskolans breda utbud gör det svårt för kommuner att erbjuda SAK-miljöer inom alla program och inriktningar föreslår utredningen att Örebro kommun får i uppdrag att anordna utbildning inom alla gymnasieprogram vid riksgymnasiet för elever med grav språkstörning, RgS.

Utredningen förslår också att statens, kommunernas och landstingens insatser för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning samordnas från nationell nivå ända in i klassrummen genom så kallade regionala nav. Regionala samordnare med tillgång till specifik kompetens kring dessa funktionsnedsättningar leder arbetet. De regionala samordnarna ska verka för att regionerna utifrån elevgruppens behov erbjuder flera typer av undervisning med hög kvalitet, allt ifrån stöd och anpassning i reguljär klass till etablering av lokala eller regionala SAK-miljöer.

Särskild utredare: Jan Sydhoff.
För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!