Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar
Utbildningsdepartementet

Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild uterdare, som ska fungera som nationell samordnare, ska främja förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Samordnaren ska bl.a.
  • vid behov utveckla former för ett samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar.
  • systematiskt samla och analysera kunskap om insatser till målgruppen för att främja kunskaps- och erfarenhetsbaserade insatser och utveckling av kvaliteten i insatser till ungdomarna.
  • redovisa den kunskap och de erfarenheter som samlats in och analyserats och lämna förslag till hur ett samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar fortsättningsvis bör vara utformat.
  • vid behov lämna författningsförslag.
  • nära samarbete med Delegationen för unga till arbete i syfte att samordnaren och delegationen ska komplettera och förstärka varandras arbete.

Tryckt upplaga: