Samling för skolan. SOU 2017:35. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.
 • Skola och utbildning

Samling för skolan. SOU 2017:35. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.

Slutbetänkande från 2015-års skolkommision

55000

550 kr (exkl. moms)

Samling för skolan. SOU 2017:35. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.

Samling för skolan. SOU 2017:35. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.

 • Utgivare: Utbildningsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 439
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824601-6
 • Ämnen: Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Skolkommissionen föreslår en rad åtgärder för att stärka den svenska skolan.
 • Stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd och samverkan
 • Kommissionen anser att de statliga skolmyndigheternas uppgifter bör omprioriteras så att resurser frigörs till vetenskapligt förankrat utvecklingsstöd och främjande arbete, som effektivt kan bidra till ökad kvalitet i undervisningen.
 • fortsatta insatser för att säkra tillgången på behöriga lärare och skolledare till det svenska skolväsendet.
 • Förstärkt lärarutbildning så att lärosätena tilldelas tillräckliga resurser för att driva lärarutbildningar med hög kvalitet
 • Kommissionen föreslår att en nationell funktion för lärar- och skolledarutveckling inrättas.
 • Kommissionen förordar att staten efter fortsatt utredning ska ange en miniminivå för varje huvudmans resurser till undervisning och elevhälsa.
 • Kommissionen anser att det är nödvändigt med ett starkare nationellt ansvar för gymnasieskolans finansiering, dimensionering och lokalisering i ett regionalt perspektiv.
 • Garanterad undervisningstid
 • Ökade inslag av stöd och stimulans
 • En stärkt och mer tillgänglig elevhälsa
 • Aktivt skolval och minskad skolsegregation
 • Förändrade regler för placering vid skolenheter med kommunal huvudman. Närhetsprincipen får i dessa fall ersättas av ett urval som sker genom lottning.
 • Utredning om närhetsprincipen
 • Förändring i reglerna för mottagande av elever vid fristående skolor Kommissionen menar att huvudregeln liksom i dag ska vara att fri-stående skolor ska vara öppna för alla.
 • Regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att ta fram ett system för gemensam antagning av elever till skolenheter inom förskole-klass och grundskola med kommunal respektive enskild huvudman.
 • Kontinuerlig läroplansutveckling
 • Ett sammanhållet uppföljnings- och utvärderingssystem

Beställ ditt eget exemplar för att ta del av alla förslag!

Särskild utredare: Jan-Eric Gustafsson

Se även delbetänkandet, under Relaterade produkter, till höger.

För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!