Samling för skolan. Prop. 2017/18:182
Utbildningsdepartementet

Samling för skolan. Prop. 2017/18:182

14400

144 kr (exkl. moms)

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800).

Förslagen är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bland annat 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen.

Förslagen innebär följande:
  • Huvudmännen för förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan ska aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter.
  • Huvudmännen inom skolväsendet ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.
  • Statens skolinspektion ska kunna ingripa med statliga åtgärder för rättelse mot kommuner och landsting under motsvarande förutsättningar som när ett godkännande av en enskild som huvudman kan återkallas.
  • Ändringar ska införas i syfte att minska elevers upprepade eller längre frånvaro från utbildningen inom den obligatoriska verksamheten.
Tryckt upplaga: