Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service. Prop. 2018/19:47
Finansdepartementet

Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service. Prop. 2018/19:47

8500

85 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås lagändringar som syftar till att möjliggöra lokal statlig service, som tillhandahålls vid servicekontor i en sammanhållen organisation som Statens servicecenter ansvarar för.

Den föreslagna regleringen omfattar en ny lag om viss gemensam offentlig service. Det föreslås också en ny sekretessbestämmelse som innebär att sekretess ska gälla för handlingar som lämnas in till eller upprättas i en sådan serviceverksamhet som en statlig myndighet ska utföra åt någon annan myndighet enligt den nya lagen. Myndigheten ska tillämpa motsvarande sekretessbestämmelser som gäller hos den myndighet för vilken en handling tagits emot eller upprättats.

Se längre ned för den SOU som föregick propositionen.
Produktdetaljer: