Samhällsplanering för ett aktivt liv
Statens folkhälsoinstitut

Samhällsplanering för ett aktivt liv

6000

60 kr (exkl. moms)

Den byggda miljön i samhället behöver förbättras för att stimulera till ökad fysisk aktivitet, speciellt när det gäller att påverka de mest stillasittande grupperna i samhället. I denna skrift lyfts ett antal lärande exempel fram som visar vad som är praktiskt möjligt att åstadkomma med rätt resurser och prioriteringar i samhället.

Att skapa stödjande miljöer för fysisk aktivitet i vardagen är intressant inte enbart från en hälsosynpunkt, utan även intressant i ett socialt och miljömässigt perspektiv.Förbättrade fysiska förutsättningar för ett aktivt liv kan stärka de sociala relationerna och leda till en mer hållbar utveckling i stort. Det sätt vi bygger våra städer och utformar våra bostadsområden på kan antingen ge goda förutsättningar för ett aktivt liv – eller skapa hinder för det. Människor är mer fysiskt aktiva om de lätt kan ta sig till parker och grönområden och om det finns säker infrastruktur för gång och cykling samt service och affärer inom cykel- eller promenadavstånd från bostaden.Skriften vänder sig framför allt till kommuner och organisationer som agerar på det lokala planet och som har goda möjligheter att verka för en aktiv samhällsplanering. Skriften bör också vara av stort intresse för arkitekter, stadsplanerare, samhällsplanerare, beslutsfattare, folkhälsoarbetare och grupper som på olika sätt verkar för ett mer hållbart samhälle.Detta är den första skriften i en serie med fyra delrapporter. Skrifterna är en del av Statens folkhälsoinstituts regeringsuppdrag Stödjande miljöer för fysisk aktivitet 2006–2008, som handlar om att påbörja ett långsiktigt utvecklingsarbete kring byggd miljö och fysisk aktivitet.