.
Samhället och de unga lagöverträdarna

Samhället och de unga lagöverträdarna

57100

571 kr (exkl. moms)

Samhället och de unga lagöverträdarna

Samhället och de unga lagöverträdarna

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 7
  • Omfång: 334
  • Utgiven: 2021
  • ISBN: 9789139024835
  • Ämnen: Socialrätt
  • Författare: Lars Clevesköld

Om boken

I boken beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som
särskilt avser unga människor. Härefter följer en beskrivning av samhällets åtgärder
när ungdomar begår brott från det att misstanke om brott uppkommit
till dess att domstolens dom har verkställts.
Sedan föregående upplaga har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning
som gäller bland annat ungdomar i farozonen för att begå brott. Bland annat
har boendeformen stödboende införts, liksom nya bestämmelser om avskildhet
i den slutna ungdomsvården. Också andra lagändringar m.m. har föranlett
ett stort antal revideringar i boken sedan föregående upplaga.
Boken vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän som i sin dagliga
verksamhet i nämnder och förvaltningar ställs inför frågor som gäller brott
av unga men också till statliga myndigheter som ska ta befattning med unga
lagöverträdare. Boken är även avsedd att vara ett hjälpmedel för dem som i
sin utbildning behöver sätta sig in i de regler som gäller då en ung människa
har begått ett brott. Den kan även vara av intresse för enskilda som vill få en
inblick i hur samhället reagerar mot ungdomskriminaliteten.