.
Samhället och de unga lagöverträdarna
  • Socialrätt

Samhället och de unga lagöverträdarna

Lars Clevesköld
Planerad utgivning under maj 2024.
58600

586 kr (exkl. moms)

Samhället och de unga lagöverträdarna

Samhället och de unga lagöverträdarna

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I boken beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Härefter följer en beskrivning av samhällets åtgärder när ungdomar begår brott från det att misstanke om brott uppkommit till dess att domstolens dom har verkställts.

Sedan föregående upplaga har ändringar gjorts i den lagstiftning som gäller ungdomar som är i riskzonen eller misstänks för att ha begått brott. Kommunerna har fått ansvar för brottsförebyggande arbete. Reglerna om drogtest av unga har ändrats liksom reglerna om brottsutredning och bevistalan mot barn under 15 år. Socialnämndens närvaroplikt vid förhör med unga har skärpts och nämndens yttrande rörande unga som misstänks för att ha begått brott har utvidgats. Ungdomstjänst får numera föreläggas genom strafföreläggande. Även andra ändringar och tillägg i boken har gjorts, bland annat till följd av nya JO-beslut, liksom laghänvisningar.

Boken vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän som i sin dagliga verksamhet i nämnder och förvaltningar ställs inför frågor som gäller brott av unga men också till statliga myndigheter som ska ta befattning med unga lagöverträdare. Boken är även avsedd att vara ett hjälpmedel för dem som i sin utbildning behöver sätta sig in i de regler som gäller då en ung människa har – eller misstänks ha – begått ett brott. Den kan även vara av intresse för enskilda som vill få en inblick i hur samhället reagerar mot ungdomskriminaliteten.