Samhället och de unga lagöverträdarna
Norstedts Juridik

Samhället och de unga lagöverträdarna

54700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

547 kr

I boken beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Härefter följer en beskrivning av samhällets åtgärder när ungdomar begår brott från det att misstanke om brott uppkommit till dess att domstolens dom har verkställts.Sedan föregående upplaga har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning som gäller de unga lagöverträdarna. Bland annat har införts krav på lokal samverkan mellan kommuner och andra myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare. Kravet på den unges samtycke till att utföra ungdomstjänst har tagits bort, i stället ska socialnämnden i sitt yttrande bedöma om ungdomstjänst är en lämplig påföljd. Straffvarning har införts som en form av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare. Även när det gäller verkställighet av sluten ungdomsvård har ett antal ändringar tillkommit. Också andra lagändringar m.m. har föranlett ett stort antal revideringar i boken sedan föregående upplaga. Boken vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän som i sin dagliga verksamhet i nämnder och förvaltningar ställs inför frågor som gäller brott av unga men också till statliga myndigheter som ska ta befattning med unga lagöverträdare. Boken är även avsedd att vara ett hjälpmedel för dem som i sin utbildning behöver sätta sig in i de regler som gäller då en ung människa har begått ett brott. Den kan även vara av intresse för enskilda som vill få en inblick i hur samhället reagerar mot ungdomskriminaliteten.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 316
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913911310-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

I boken beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Härefter följer en beskrivning av samhällets åtgärder när ungdomar begår brott från det att misstanke om brott uppkommit till dess att domstolens dom har verkställts.Sedan föregående upplaga har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning som gäller de unga lagöverträdarna. Bland annat har införts krav på lokal samverkan mellan kommuner och andra myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare. Kravet på den unges samtycke till att utföra ungdomstjänst har tagits bort, i stället ska socialnämnden i sitt yttrande bedöma om ungdomstjänst är en lämplig påföljd. Straffvarning har införts som en form av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare. Även när det gäller verkställighet av sluten ungdomsvård har ett antal ändringar tillkommit. Också andra lagändringar m.m. har föranlett ett stort antal revideringar i boken sedan föregående upplaga. Boken vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän som i sin dagliga verksamhet i nämnder och förvaltningar ställs inför frågor som gäller brott av unga men också till statliga myndigheter som ska ta befattning med unga lagöverträdare. Boken är även avsedd att vara ett hjälpmedel för dem som i sin utbildning behöver sätta sig in i de regler som gäller då en ung människa har begått ett brott. Den kan även vara av intresse för enskilda som vill få en inblick i hur samhället reagerar mot ungdomskriminaliteten.
Målgrupp
Studerande, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Socialrätt
  • Publicerad: 2015-06-03
  • Version: 5
  • ISBN: 978-913911310-2