Sambolagen m.m.
Wolters Kluwer

Sambolagen m.m.

78800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

788 kr

Författare:
Göran Lind
Denna bok är en klassisk lagkommentar där författaren kommenterar varje enskilt stadgande i sambolagen. I boken belyser författaren även den bakomliggande rättsutvecklingen och de motiv som burit upp denna. Vidare kommenterar lagen närstående frågor som avtal mellan sambor, dold äganderätt och krav på ersättning för utfört arbete eller ekonomiska investeringar med stöd av förutsättningsläran, principen obehörig vinst och allmänna skälighetsregler. Vissa arvs- och testamentsfrågor belyses. Kommentaren präglas även av ett internationellt perspektiv. Göran Lind är professor i rättsvetenskap och han har skrivit böcker och artiklar i internationell sambojuridik. Han är även medförfattare på Norstedts Juridik till Kommentar till Ärvdabalken, Del I-II, och till Svensk familjerättspraxis.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Göran Lind
Detta är en klassisk kommentar som behandlar sambolagen och dess olika paragrafer och till dem anknuten rättspraxis. Eftersom sambor saknar arvsrätt efter varandra innehåller kommentaren vidare ett kapitel om sambors testamentsbehov och om lämpliga utformningar av sådana testamenten. Därutöver innehåller kommentaren ett kapitel som behandlar ersättningskrav mellan sambor grundade på förutsättningsläran, obehörig vinst och allmänna civilrättsliga skälighetsgrundsatser.Göran Lind, som är jur.dr och professor i familjerätt, har skrivit böcker och rättsvetenskapliga artiklar i svensk och internationell familjerätt och är på Norstedts Juridik en av författarna till Ärvdabalken. En kommentar samt Svensk familjerättspraxis. Han sysslar också med vidareutbildning av domare, advokater och andra praktiskt verksamma jurister som har uppdrag som bodelningsförrättare, skiftesmän och boutredningsmän.
Målgrupp
Övrigt, Juridiska
Digital upplaga: