.
Säkerhetsskyddslagen
  • Offentlig rätt
  • Förvaltningsrätt

Säkerhetsskyddslagen

Martin Waern, Emma Degerfeldt, Dan Leeman

En kommentar

62300

623 kr (exkl. moms)

Säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddslagen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna lagkommentar behandlar den nya säkerhetsskyddslagen, som trädde i kraft den 1 april 2019 och ersatte 1996 års säkerhetsskyddslag, samt de större förändringar som lagstiftningen genomgått under 2021. Förändringarna (såväl ursprungliga som följande) är omfattande och lagens tillämpningsområde har breddats till att omfatta fler verksamhetsutövare. Lagen kommenteras paragrafvis och ibland kommenteras även tillhörande förordningstext när det bidrar till ökad förståelse av lagstiftningen. I kommentaren finns inledningsvis en genomgång av bakgrunden till lagstiftningen.

Säkerhetsskydd är ett sammanfattande begrepp för de skyddsåtgärder som syftar till att ge ett skydd för verksamhet som är av särskild betydelse för Sverige. Historiskt har säkerhetsskydd varit starkt förknippat med skydd av framför allt uppgifter som om de röjs kan orsaka men för rikets säkerhet. Med säkerhetsskydd i den nya lagens mening avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot antagonistiska hot och skydd även i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Den säkerhetskänsliga verksamheten har två beståndsdelar – dels verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet, dels verksamhet som omfattas av ett för Sverige bindande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Författarna till denna lagkommentar har på olika sätt varit delaktiga i framtagandet av den nya säkerhetsskyddslagstiftningen, både i utredningsarbetet och i det efterföljande lagstiftningsarbete som har bedrivits i Justitiedepartementet.

Boken vänder sig bl.a. till organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, leverantörer som omfattas av säkerhetsskyddsavtal, advokatbyråer samt de tillsyns- och samordningsmyndigheter som har uppgifter enligt lagstiftningen. Boken kan också användas som kurs- och referenslitteratur vid utbildningsinstitut som bedriver utbildning i säkerhetsskydd och närliggande ämnen liksom hos organisationer som ger stöd och råd i säkerhetsskyddslagstiftningens tillämpning.