Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid. Prop. 2018/19:64
Miljö- och energidepartementet

Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid. Prop. 2018/19:64

8500

85 kr (exkl. moms)

Föreslår ändringar i miljöbalken som innebär följande. När ett tillstånd till geologisk lagring av koldioxid ges ska kravet på säkerhet inte längre vara begränsat till att endast omfatta avhjälpande av en miljöskada och andra återställningsåtgärder. Villkor om säkerhet ska kunna justeras om det kan antas att den säkerhet som ställts inte längre är tillräcklig eller är större än vad som behövs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas. 
Produktdetaljer: