.
Rom II-förordningen
  • Offentlig rätt
  • Förmögenhetsrätt
  • Statsrätt
  • EU-rätt

Rom II-förordningen

Michael Hellner

Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser

Produkt-id: 4335693824044
ID: S-2282ECA4F8AA8C0B85257F45004879
Rom II-förordningen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Rom II-förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser tillämpas sedan den 11 januari 2009. Genom förordningen kommer frågor om tillämplig lag för utomkontraktuellt skadestånd, obehörig vinst, tjänster utan uppdrag (negotiorum gestio) och oaktsamhet vid ingående av avtal (culpa in contrahendo) för första gången att regleras av skrivna regler som är gemensamma för hela EU-området. Frågorna har tidigare saknat reglering i svensk rätt. Förordningen utgör ett viktigt komplement till Bryssel I-förordningen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och Rom I-förordningen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.I denna bok ges en heltäckande framställning av Rom II-förordningen. Eftersom det ännu finns ytterst begränsad rättspraxis och heller inga regelrätta lagförarbeten skildras genomgående de olika bestämmelsernas tillkomsthistoria och hur de vuxit fram i förhandlingarna i och mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen.Boken är av intresse för advokater, företags- och försäkringsjurister som arbetar med internationella skadestånds- och försäkringsfall och också för domstolar och andra myndigheter.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139015994.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-2282ECA4F8AA8C0B85257F45004879", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-2282ECA4F8AA8C0B85257F4500487984", "verkid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F45004879201", "subject_areas"=>["Offentlig rätt", "Förmögenhetsrätt"], "subjects"=>["Statsrätt", "EU-rätt", "Förmögenhetsrätt"], "subtitle"=>"Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0264", "id"=>"059C155448358D21C12576AA0030AA00", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Michael", "lastname"=>"Hellner"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2014.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139015994", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2014", "publicerat_datum"=>"2014-04-02", "publicerat_timestamp"=>1396396800}