Riksrevisionens rapport om valutahanteringen i det internationella utvecklingssamarbetet. Skr. 2014/15:49
Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om valutahanteringen i det internationella utvecklingssamarbetet. Skr. 2014/15:49

10800

108 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat den statliga hanteringen av valutaväxling och valutarisker i det internationella utvecklingssamarbetet. Granskningen har redovisats i rapporten Valuta för biståndspengarna? - valutahantering i det internationella utvecklingssamarbetet (RiR 2014:19). Syftet har varit att undersöka om Sidas, regeringens och Utrikesdepartementets valutahantering bidrar till ett effektivt och förutsägbart bistånd. Även Riksgäldskontoret har omfattats av granskningen. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisonens iakttagelser och de åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av rekommendationerna. I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.
Produktdetaljer: