Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017. Skr. 2016/17:138
Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017. Skr. 2016/17:138

10800

108 kr (exkl. moms)

Regeringen redovisar sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Granskning av budgetpropositionen för 2017 (RiR 2016:27).

Regeringen instämmer delvis angående behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen och arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionen i den riktning som myndigheten rekommenderar, bl.a. när det gäller beräkningarna av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet och redovisningen av riskerna för de offentliga finanserna. Regeringen delar dock inte Riksrevisionens bedömningar avseende förutsättningarna för budgetberäkningarna, behovet av ett riktmärke för det finansiella sparandet 2018 och motiveringen av utgiftstakets nivå.
Tryckt upplaga: