Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet. Skr. 2016/17:223
Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet. Skr. 2016/17:223

10800

108 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat tingsrätternas effektivitet och produktivitet under perioden 2012–2015. I rapporten konstaterar Riksrevisionen att effektiviteten är hög men att det finns betydande skillnader i effektivitet mellan olika domstolar. Riksrevisionen finner vidare att produktiviteten minskat över tid.

I rapporten lämnar Riksrevisionen rekommendationer till Domstolsverket och tingsrätterna avseende det fortsatta effektiviseringsarbetet. Domstolsverket rekommenderas också att i sin resultatrapportering av produktivitet använda sig av mått som tar hänsyn till hela produktionen, som komplement till de partiella mått som används i dag. Regeringen anser att Riksrevisionens granskning utgör ett värdefullt bidrag i det fortsatta effektiviseringsarbetet avseende tingsrätterna. Regeringen avser att följa detta arbete.ande skillnader i effektivitet mellan olika domstolar. Riksrevisionen finner vidare att produktiviteten minskat över tid.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
Tryckt upplaga: