Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare. Skr. 2017/18:128
Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare. Skr. 2017/18:128

10800

108 kr

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det bör vidtas åtgärder på området för att förbättra tillsynen över ställföreträdare och överförmyndare.Regeringen anser att det också finns anledning att modernisera och anpassa regelverket om gode män och förvaltare. Regeringen har därför inlett ett arbete för att sådana åtgärder ska genomföras. Riksrevisionens granskning utgör ett värdefullt bidrag i detta arbete. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
Produktdetaljer: