Riksrevisionens rapport om Teracom och marknäten. Skr. 2016/17:74
Näringsdepartementet

Riksrevisionens rapport om Teracom och marknäten. Skr. 2016/17:74

10800

108 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Teracom och marknäten – mediepolitik, monopol och krisberedskap (RiR 2016:18) samt vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av dessa iakttagelser.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens rekommendation att regeringen bör ta ställning till vilket samhällsuppdrag Teracom Group AB bör ha. Regeringen instämmer dock inte i att regeringen bör ta ställning till det statliga ägandet i Teracom Group AB:s verksamheter. Däremot avser regeringen att ta ställning till bolagets övergripande uppdrag.

Regeringen instämmer inte heller i att marknätet lämpar sig för en annan associationsrättslig form. Regeringen förfogar inte över prisregleringen men delar Riksrevisionenssyn att vissa villkor för Teracom Group AB kan påverkas genom ägarstyrning.

Regeringen delar Riksrevisionens uppfattning att ägarstyrningen ska omgärdas av sådana villkor att bolaget inte riskerar att hämma privat företagande.
Tryckt upplaga: