Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet. Skr. 2016/17:82
Arbetsmarknadsdepartementet

Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet. Skr. 2016/17:82

10800

108 kr (exkl. moms)

Regeringen redovisar sin bedömning av Riksrevisionens granskningsrapport En god arbetsmiljö för alla – Statliga insatser inom arbetsmiljöområdet (RiR 2016:23).Riksrevisionen har granskat om de statliga arbetsmiljöinsatserna på ett effektivt sätt bidrar till att en god arbetsmiljö kan uppnås. Riksrevisionen lämnar rekommendationer till både regeringen och Arbetsmiljöverket.Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelser om styrningen av arbetsmiljöpolitiken. Sedan granskningen inleddes har regeringen höjt ambitionsnivån i arbetsmiljöpolitiken genom att satsa ungefär 100 miljoner kronor årligen. Under 2017 tillförs ytterligare 25 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket.