Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån. Skr. 2016/17:34
Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån. Skr. 2016/17:34

7600

76 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att vid anslagsberäkning för förväntade förluster på studielån utgå från den bedömda risken hos nytillkomna låntagare snarare än från den genomsnittliga risken i hela stocken av annuitetslån. Nuvarande modell för hantering av kreditförluster på studielån infördes så sent som 2014. Regeringen avser inte i nuläget att initiera några förändringar i hanteringen, men avser däremot att föra en dialog med Centrala studiestödsnämnden (CSN) om hur modellen eventuellt kan utvecklas.Regeringen instämmer i Riksrevisionens uppfattning att riksdagen bör få mer information om hur kostnaden för studielån fördelar sig på lånevillkorens utformning respektive misskötta betalningar. Regeringen avser dock inte att förtydliga denna uppdelning i anslagsposter utan har i stället utvecklat resultatredovisningen i detta avseende i budgetpropositionen för 2017. Regeringen instämmer i Riksrevisionens slutsats att regeringens och CSN:s arbete med återbetalningen av studielån kan förbättras. CSN har därför getts i uppdrag att öka återbetalningen av obetalda skulder.