Riksrevisionens rapport om statens dimensionering av lärarutbildningen. Skr. 2014/15:47
Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om statens dimensionering av lärarutbildningen. Skr. 2014/15:47

14400

144 kr (exkl. moms)

Innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statens dimensionering av lärarutbildningen – utbildas rätt antal lärare? (RIR 2014:18).
Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens övergripande slutsats att systemet för lärarförsörjning kan fungera mer effektivt. Systemet för dimensionering av högskoleutbildning bidrar dock endast med en begränsad del av analysen av hur man kan komma till rätta med den omfattande lärarbrist som särskilt råder inom vissa undervisningsområden, och därmed kunna tillhandahålla rätt antal lärare med rätt kompetens. Regeringen anser att frågan om tillräcklig tillgång till kvalificerade lärare till stor del är en fråga om läraryrkets attraktivitet, men att det också är viktigt att lärarutbildningen håller hög kvalitet och är attraktiv för studenter och på hela arbetsmarknaden.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 16) föreslagit flera omfattande reformer för att öka läraryrkets attraktivitet. Regeringen avser att fortsätta arbeta för att dessa åtgärder ska kunna genomföras inom ramen för riksdagens beslut om budget för 2015 (bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90) men även på längre sikt.
Flera av de områden inom vilka Riksrevisionen lämnar rekommendationer omfattas också av den pågående utredningen om högskolans utbildningsutbud (dir. 2014:54). Regeringen utesluter därför inte att det kan finnas anledning att göra nya överväganden i fråga om dimensionering av högskoleutbildning utifrån bl.a. utredarensbedömningar och förslag.
Tryckt upplaga: