Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan. Skr. 2017/18:219
Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan. Skr. 2017/18:219

10800

108 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat om den av Sida finansierade tjänsteexport som svenska myndigheter utför i form av myndighetssamverkan har bidragit till att skapa förutsättningar för biståndseffektivitet vad gäller ägarskap och samordning samt verksamhetens regelefterlevnad i fråga om prissättning och upphandling.I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens granskning samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens förbättringsförslag i granskningsrapporten. I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.